Agents wanted

DO THIS BUSINESS IN YOUR COUNTRY – TALK TO US

Dear All,

We provide English language education for more than fifty-five years.

We are looking for agents or representatives to introduce all our courses in the following countries. Viet Nam, Thailand, Indonesia, Japan, Taiwan, Korea, USA, all African Nations and all Arab Nations. Those who are interested to do this business in their own countries, please write to us. We can talk about the terms and conditions.

Please email to: myenglishisgood10@gmail.com or englishcourses@mail.com

(Indonesian)

Dear All,

Kami menyediakan pendidikan bahasa Inggris selama lebih dari lima puluh lima tahun.

Kami mencari agen atau perwakilan untuk memperkenalkan semua kursus kami di negara-negara berikut. Vietnam, Thailand, Indonesia, Jepang, Taiwan, Korea, AS, semua Bangsa Afrika dan semua Bangsa Arab. Mereka yang tertarik untuk melakukan bisnis ini di negara mereka sendiri, silakan menulis kepada kami. Kita dapat berbicara tentang syarat dan ketentuan.

Silakan email ke: myenglishisgood10@gmail.com or englishcourses@mail.com

(Thai)

เรียนทุกท่าน,

เราได้ให้บริการด้านการสอนภาษาอังกฤษมายาวนานกว่า 55 ปี

ซึ่งเรากำลังมองหาเอเย่นต์หรือตัวแทนที่สามารถนำเสนอคอร์สเรียนของเราทั้งหมดได้ในประเทศดังต่อไปนี้

ประเทศเวียดนาม ไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี สหรัฐอเมริกา ทุกประเทศในแถบแอฟริกาและอาหรับ หากท่านใดที่มีความสนใจที่จะเปิดธุรกิจนี้ในประเทศของคุณ โปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ

โปรดติดต่อมาที่อีเมล: myenglishisgood10@gmail.com หรือ englishcourses@mail.com

(Vietnamese)

CHÚNG TÔI ĐANG CẦN TUYỂN ĐẠI LÝ HOẶC ĐẠI DIỆN TẠI CÁC QUỐC GIA SAU
Kính thưa,

Chúng tôi là nơi cung cấp và đào tạo giáo dục tiếng Anh với hơn năm mươi lăm năm kinh nghiệm.

Chúng tôi đang cần tuyển các đại lý hoặc người đại diện để giới thiệu các khóa học của chúng tôi tại những quốc gia sau.

Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, tất cả các quốc gia thuộc Châu Phi và Ả Rập. Nếu ai có hứng thú đến việc kinh doanh này tại đất nước của mình thì xin vui lòng viết thư cho chúng tôi. Chúng ta có thể bàn về các điều khoản và điều kiện.

Vui lòng gửi email đến: myenglishisgood10@gmail.com hoặc englishcourses@mail.com

(Japanese)

親愛なるすべて、

私たちは55年以上にわたって英語教育を提供しています。

次の国ですべてのコースを紹介するエージェントまたは代表を探しています。ベトナム、タイ、インドネシア、日本、台湾、韓国、米国、すべてのアフリカ諸国およびすべてのアラブ諸国。自国でこのビジネスを行うことに興味がある人は、私たちに書いてください。利用規約について話すことができます。

myenglishisgood10@gmail.comまたはenglishcourses@mail.comにメールしてください。

(Korean)

모두에게,

우리는 55 년 이상 영어 교육을 제공합니다.

다음 국가의 모든 과정을 소개 할 대리인 또는 대리인을 찾고 있습니다.

베트남, 태국, 일본, 대만, 한국, 미국, 모든 아프리카 국가 및 모든 아랍 국가. 자신의 국가에서이 사업에 관심이있는 분은 저희에게 연락하십시오. 이용 약관에 대해 이야기 할 수 있습니다.

이메일 : myenglishisgood10@gmail.com 또는 englishcourses@mail.com